Syftet med denna policy är att styrelsen i Bergslagens Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder och principer för ersättningar till anställda i banken samt särskilt hur styrelsen ska styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som rörliga ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende).

Policyn ska årligen och vid behov omprövas av styrelsen.

Bankens Styrelse beslutar årligen utifrån ett riskbaserat synsätt om nivåer för Resultatandelar, den enda eventuella rörliga ersättning som finns i banken.Resulttandelarna bedöms efter uppnådda kvalitetsmål, bankens resultat efter kreditförluster samt uppnådda mål som styrelsen fastslagit i affärsverksamheten. Resultatandelarna bedöms enbart utifrån uppnådda kvalitetsmål samt bankens resultat efter kreditförluster enligt bankens uppsatta resultatmål. Om utbetalning sker finns detaljer om utbetalt belopp i bankens årsredovisning.

För 2017 utbetalades ett prisbasbelopp.
För 2018 gjordes ingen utbetalning.
För 2019 utbetalades 52 500 kronor.
För 2020 utbetalades 44 000 kronor.
För 2021 utbetalades 34 600 kronor.
För 2022 utbetalades 51 300 kronor.

Mer information om aktuella ersättningar finns i Bergslagens Sparbanks årsredovisning.

Integrering av hållbarhetsrisker
I sparbankens ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att sparbanken endast tillåter ersättning, fast som rörlig, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. Det innebär att sparbankens ersättningssystem inte tar hänsyn till specifika produkters avkastning eller prestation, samt att rörlig ersättning är satt till ett begränsat belopp som inte bedöms påverka medarbetarnas risktagande. De principer som styr sparbankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betraktas som sunda och välavvägda. Mer att läsa om hållbarhet finns på sparbankens hemsida under Hållbarhet.

Relaterade länkar