Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny

Bankens styrelse

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter

Styrelsen väljs av bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer Bergslagens Sparbank AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av bolagsstämman på 1 år. Bankens styrelse ska, utöver de ledarmöter som enligt lag eller avtal utses av annan än årsstämman, bestå av lägst 4 och högst 11 ledamöter jämte högst två suppleanter som är valda av bankens ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Det ska vid val av styrelse alltid eftersträvas att styrelsen som helhet har nödvändigt kunnande och erfarenhet om det samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i det marknadsområde där bankens huvudsakliga verksamhet bedrivs, därför ingår även 2 arbetstagarrepresentanter i styrelsen som utses av den lokala fackklubben.

För att se respektive ledamots CV. Klicka på länkarna.

styrelse

Ordförande

Oa Holfve
Närvaro 1:a halvåret 2023: 100%
Närvaro under 2022: 86%
Närvaro under 2021: 94%

styrelse

Vice Ordförande

Lina Marklund
Närvaro 1:a halvåret 2023: 100%
Närvaro under 2022: 100%
Närvaro under 2021: 88%

styrelse

Ledamot

Sture Åtterås
Närvaro 1:a halvåret 2023: 100%
Närvaro under 2022: 100%
Närvaro under 2021: 100%

Karin Blom

Arbetstagar-representant

Karin Blom
Närvaro 1:a halvåret 2023: 100%
Närvaro under 2022: 86%
Närvaro under 2021: 100%

Kari Auren

Arbetstagar-representant

Kari Aurén

Cecilia Jeffner

Ledamot och VD

Cecilia Jeffner
Närvaro 1:a halvåret 2023: 100%
Närvaro under 2022: 100%
Närvaro under 2021: 100%

Mångfald och lämplighet

När styrelsen ska tillsättas ska processen utgå ifrån Policy för mångfald och lämplighet och ska säkerställa att ledamöterna har kunskap om och/eller erfarenhet från den finansiella sektorn kopplat till bankverksamhet. Styrelsen ska med hänsyn till bankens verksamhet, aktuella förhållanden och utvecklingsskede samt strategi och kommande mål ha en ändamålsenlig sammansättning som är präglad av mångsidighet, bredd och relevanta kunskaper. En jämn fördelning gällande kön, geografisk spridning, ålder etc skall eftersträvas. Det ska också tas hänsyn till att ledamoten kan avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

Styrelsens ledamöter ska ha förståelse för bankens styrningsform, verksamhet och risker såväl bankens kultur, värderingar och beteende både inom styrelsen och inom den operativa verksamheten.

Detta innebär att styrelsen behöver ha insikt i de rättsliga krav och regelverk som påverkar bankens verksamhet. För att kunna tolka bankens finansiella information och identifiera viktiga frågor behöver ledamöterna kunskaper om redovisning, kapitaltäckning, riskhantering samt likviditetshantering. För att tolka rapporter som behandlas under styrelsen krävs kunskap inom försäkringsförmedling, värdepappersrörelsen, Informationsteknik och informationssäkerhet samt bank- och finansmarknad

Varje ny ledamot inklusive VD ledningsprövas av Finansinspektionen innan denne kan väljas av stämman. Denna process innebär en bedömning av föreslagen ledamots kompetens inom ovan nämnda områden samt en allmän bedömning av ledamotens lämplighet, inklusive risken för besvärande intressekonflikter. Dessutom genomförs en lämplighetsbedömning av styrelsen som helhet vartannat år, i syfte att säkerställa att den samlade kompetensen i styrelsen är tillfredsställande och i syfte att identifiera behovet av utbildning för styrelseledamöterna.