Under det senaste kvartalet så har framför allt bolag relaterade till solkraft gått bra och de allra flesta av dessa har huvuddelen av sin verksamhet i Nordamerika, berättar Robert Slorach, förvaltare av Swedbank Robur Transition Energy.

– Det finns faktiskt aktier i denna grupp som dubblats jämfört med före sommaren! Den goda utvecklingen för de amerikanska bolagen är främst drivet av att president Joe Biden slutligen fick igenom sitt reformpaket som innehåller åtgärder för att stödja omställningen till ett hållbart energisystem. Många enskilda bolag har även rapporterat bättre resultat för andra kvartalet än väntat och dessutom varit relativt positiva när det kommer till utsikterna för andra halvåret.

Du har beskrivit att målsättningen med fonden är att innehaven ska vara en mix av mer mogna och beprövade affärsidéer och nya mer oprövade men med väldigt stor potential, hur har det gått?

– Anledningen till att jag vill ha både mogna bolag och bolag i en betydligt tidigare fas av sin utveckling i portföljen, är att omställningen till ett hållbart energisystem till betydande del kommer göras med ny teknik och teknik som inte ens existerar idag. Omställningen attraherar mycket riskvilligt kapital vilket i sin tur ger upphov till nya bolag och i förlängningen nya produkter och tjänster. Här finns det intressanta möjligheter att vara med och investera i.

– Samtidigt är energiomställningen ett gigantiskt industriprojekt där det behövs mycket av redan existerande produkter, som exempelvis högspänningskablar, vilket också blir intressanta investeringar då både risk och värdering är lägre men även potentialen.

– Fonden startades för knappt två år sedan och tittar vi på resultatet av de mer "omogna" investeringarna så har utfallet varit ungefär som man hade kunnat förvänta sig, några har gått väldigt bra och några har gått mindre bra. Samtidigt har huvuddelen av fondens resultat genererats av större bolag där produkterna i många fall är mer mogna men där tillväxten accelererat i och med energiomställningen.

Per den 31 augusti var Transition Energy den tredje bästa fonden av alla Swedbank Robur-fonderna, med en uppgång på 2,3 procent sedan årsskiftet.

– Det osäkra läget på aktiemarknaden, som påverkat många aktiefonder negativt, har i stor utsträckning varit drivet av högre inflation, vilken i sin tur varit driven av högre priser på fossil energi. I Europa har Rysslands invasion av Ukraina givit en akut energikris med snabbt minskande leveranser av gas och stigande priser. Allt detta har gjort förnybar energi betydligt mer intressant vilket har varit positivt för aktierna i sektorn. Sedan har alltså även politiska beslut i USA om reformer med stöd till förnybar energi hjälpt aktiekurserna i många bolag.

Vilka är dina funderingar för året som kommer när det gäller fondens utveckling

– Det finns tre huvudanledningar till varför investeringstemat kring energiomställningen är intressant. Det första är att vi har en pågående klimatkris. För de flesta är det relativt uppenbart att vi måste ställa om energisystemet från fossilt till förnybart för att jordens uppvärmning inte ska skena.

– Den andra anledningen är ekonomisk. Redan idag är det på många platser förnybar energi som är det billigaste alternativet om ett nytt elverk ska byggas. Med de snabbt stigande priserna på fossila bränslen är det på ett antal platser billigare att bygga ny sol- eller vindkraft än att driva redan existerande fossila kraftverk vidare.

– Den sista huvudanledningen, som blivit mer eller mindre akut sedan kriget i Ukraina inleddes, är säkerhetspolitiskt. Det har blivit uppenbart för Europa att det är mycket problematiskt att vara beroende av Ryssland för sin energiförsörjning och att detta måste förändras, helst snabbt. I ett långsiktigt perspektiv är förnybar energi ett av huvudalternativen och det har nu blivit bråttom att investera i sol- och vindkraft för att på det sättet minska beroendet av Rysslands fossila bränslen.

"Med Rysslands invasion av Ukraina och alla följdverkningar det har fått på tillgången, efterfrågan och priserna på energi av alla slag så ser sommaren 2022 ut att bli en sommar då man får svårt att titta bort från skärmen eller telefonen", sa du inför semestern. Hur gick det?

– Visst blev det svårt att titta bort från telefonen. Elpriserna i Frankrike och Tyskland gick under sommaren gått upp tre eller fyra gånger och gaspriset i Europa lika mycket. Nästan dagliga nyheter med politiska utspel och uppdateringar kring ryska gasleveranser, där även småsaker så som underhåll av pipelines har fått mycket stor inverkan på energimarknaderna, gjorde att man behövde hålla sig à jour.

– Tittar vi framåt så ser det onekligen ut som att det kommer vara svårt att titta bort från skärmen även under hösten då den europeiska energikrisen är långt från löst, avslutar Robert Slorach.