Slopad värnskatt innebär inte bara att vissa löntagare får lägre beskattning. För de som bedriver enskild firma, exempelvis skog eller lantbruk, och som har större positivt resultat kommer också att få en lägre beskattning.

Som alltid är det lämpligt att se över sitt sparande och i vilken form sparandet ska ske framöver. Idag utgörs schablonavkastningen för skatten på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring av statslåneräntan per den 30 november året innan beskattningsåret plus 1 procentenhet eller lägst 1,25 procent. Mot bakgrund av att statslåneräntan i skrivande stund är negativ är det sannolikt att schablonavkastningen kommer bli den lägsta möjliga, alltså 1,25 procent, innebärande en faktisk skatt om 0,375 procent under 2020.

– Eftersom statslåneräntan är så pass låg kommer ISK och kapitalförsäkring fortsatt att vara en väldigt bra och skatteffektiv sparform, säger Henrik Bingåker, skattejurist hos vår samarbetspartner Swedbank.

Henrik betonar samtidigt att ISK och kapitalförsäkring bara är att rekommendera för investeringar där avkastningen antas överstiga schablonavkastningen (1,25 procent för 2020). Vid det fall man har eller funderar på att ändra sin riskprofil och därmed sina avkastningsmål är det relevant att se över sparformen.

Finns det kvittningsmöjligheter?
Det är också viktigt att se över sina kvittningsmöjligheter inför årsskiftet. Har du gjort vinster på försäljning av aktier under året kanske du också har latenta förluster i portföljen som kan realiseras innan årsskiftet och kvittas mot vinsterna. Rådet är att försöka hamna på plus minus noll för att maximera kvittningsrätten.

Huvudregeln när det gäller noterade aktier eller fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot gjorda vinster.

– Har du underskott av kapital kan det också vara värt att fundera över om du har uppskov av vinst vid försäljning av privatbostad som kan återföras, helt eller delvis. Detta görs dock först i deklarationen för beskattningsår 2019, men behöver beaktas redan nu, säger Henrik Bingåker.

Uppskov med kapitalvinsten vid bostadsförsäljning 2020
Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar är tillfälligt slopat fram till och med juni 2020. Taket återinförs då men höjs dock från 1,45 mkr till 3 mkr per bostad. De nya reglerna gäller för försäljningar efter den 30 juni 2020.

– De som avser att sälja sin bostad under 2020 och har stor vinst i bostaden bör fundera på tidpunkten för försäljningen, säger Henrik Bingåker och fortsätter:

– Schablonintäkten på uppskovsbeloppet, vars slopande har diskuterats, är dock fortfarande kvar. Schablonintäkten innebär en kostnad om ca 0,5 procent i skatt på uppskovsbeloppet och innebär således en effektiv ränta på den uppskjutna skatten om ca 3,25 procent varför man fortsatt bör fundera på om uppskov verkligen är lönsamt.

Text: Henrik Bingåker