I våras fick Swedbank Robur Fastighet, för femte året i rad, topputmärkelser av Lipper Fund Awards. Vi har mött fondens förvaltare Fredrik Mattsson som berättar om fonden, aktuellt läge och sina tankar om fondens framtid.

The Lipper Fund Awards uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem respektive tio-årsperiod. För femte året i rad fick Swedbank Robur Fastighet flera topputmärkelser. Fondens förvaltare Fredrik Mattsson berättar här mer om fonden.

Vad är utmärkande för Swedbank Robur Fastighetsfond?

– Fonden har ett stort inslag av globala fastighetsaktier. Normalt har den cirka 25-30 procent av aktierna placerade i Sverige, medan många konkurrenter har nästan allt placerat i svenska aktier.

– Den globala investeringsprofilen gör att fonden är exponerad mot nischer av fastighetsbranschen som kan vara svåra att hitta i en Sverigeorienterad fastighetsfond, som telemaster och datacenter. Fonden har alltså både en geografisk diversifiering och en diversifiering i olika segment av fastighetssektorn. För många är begreppet "fastigheter" lika med kontorsfastigheter, men här vill jag flika in att majoriteten av tillgångarna i fonden inte är kontorsrelaterade.

Kan du berätta något om hur du agerar som fondförvaltare?

– Min investeringsprocess är fundamental och mycket långsiktig. Mer konkret innebär det att jag fokuserar på förvaltningsresultatet, bolagets nisch och på ägarbilden.

– Förvaltningsresultatet är det underliggande resultatet som ett fastighetsbolag genererar och i detta är alltså värderingsförändringar exkluderade. Förvaltningsresultatet är något som bolagen själva i större utsträckning kan påverka, bland annat genom hur skickliga de är i sina uthyrningsförhandlingar, på att hantera vakanser, effektiv finansiering etc.

– Jag gillar även om ett fastighetsbolag är verksamt i en nisch med förutsättningar för långsiktigt god tillväxt, exempelvis ägande av stadsnära logistikfastigheter. Om ett bolag har en ägare av ”kött och blod” är det alltid intressant och framförallt om den personen varit länge i bolaget och demonstrerat en förmåga att över tid leverera relevanta aktieägarvärden. Om det inte finns en tydlig och bra ägare så finns det risk att andra intressen än att skapa relevanta aktieägarvärde kommer i fokus. Ett exempel på ett bolag med bra ägare av "kött och blod" är Sagax, som är ett stort innehav i fonden.

Hur har fastighetsbranschen generellt påverkats av året med pandemin? Har någon nisch, eller marknad, påverkats mer eller mindre?

– Generellt har det varit tufft för hotell och shoppingcenter. En sektor som fortsätter att ha en god utveckling är logistikfastigheter. Det är en sektor som redan innan pandemin hade en god strukturell tillväxt, mycket drivet av förändrat konsumentköpsbeteende där allt fler vill handla via nätet istället för i fysiska butiker, en trend som förstärkts av pandemin.

Kan du berätta om några bolag som är särskilt intressanta?

– Prologis är ett intressant amerikanskt bolag som äger logistikfastigheter, främst i USA men även i andra delar av världen. De har ett fastighetsbestånd som är väl positionerat för att kunna kapitalisera på den allt ökade näthandeln. Framförallt så har de mycket fastigheter i närheten av storstäder, som exempelvis San Francisco, och kan på så sätt tillfredsställa det ökade kravet på att varor skall levereras allt snabbare till slutkund.

– En intressant marknad som man inte talar så mycket om är Japan. Det är ett fascinerande land där det hänt mycket under senare år i form av förbättrad bolagsstyrning med ökad transparens, ökat fokus på avkastning på det egna kapitalet etc. I fonden finns några japanska företag och ett av dem är Katitas. Det är ett bolag vars affärsidé är att köpa upp nedgångna hus som de sedan renoverar och sedan säljer vidare. Bolaget är i huvudsak verksamt i mindre städer runt om i Japan. Det ska dock poängteras att det generellt finns få byggbolag i fonden.

Har intresset för fonden ökat i och med att den vunnit Lipperpriset* flera år i rad?

– Det är roligt att ha fått de utmärkelserna och det känns som ett kvitto på att min långsiktiga, fundamentalt drivna investeringsprocess har gett en konkurrenskraftig avkastning, även i en internationell jämförelse. Detta har säkerligen bidragit positivt kring intresset för fonden.

– Jag vill även passa på att tacka andelsägarna för deras förtroende och lojalitet. Jag tycker faktiskt att det generellt läggs alldeles för lite tid på att tacka lojala och långsiktiga kunder, avslutar Fredrik Mattsson.

Information om Swedbank Robur Fastighet