När en närstående person har gått bort är det trots sorgen en hel del praktiskt som behöver ordnas, som att planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang, betala dödsboets räkningar för att nämna några saker samt inte minst upprätta en bouppteckning.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och ägodelar) samt skulder. I bouppteckningen listas även vilka som har rätt att ta del av tillgångarna. Om den avlidna personen var gift ska även maken eller makans tillgångar och skulder ingå. I vissa fall ska även den efterlevande sambons tillgångar och skulder ingå.

Vem ansvarar för uppgifterna om dödsboet?

Den eller de personer som känner till dödsboet bäst är bouppgivare, vilket ofta är den efterlevande makan, maken eller sambon. Det är bouppgivaren som ansvarar för att de uppgifter som lämnas om dödsboet är korrekta.

När ska bouppteckningen göras?

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsdagen och skickas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen.

Kalla till förrättningsmöte

När bouppteckningen är sammanställd kallas dödsbodelägarna och efterarvingarna till förrättningsmöte. På förrättningsmötet går man tillsammans med förrättningsmännen igenom dödsboets tillgångar och skulder. De som har närvarat vid mötet ska antecknas i bouppteckningen. Därefter skickas bouppteckningen för registrering hos Skatteverket.

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda det. En registrerad bouppteckning krävs oftast för att avsluta den avlidnes konto på banken, för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från kontot och för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet. En registrerad bouppteckning krävs också för att i ett senare skede kunna göra ett arvskifte.

Vad händer om man missat att ta med något i bouppteckningen?

Ibland framkommer det uppgifter som vid tidpunkten för bouppteckningens upprättande varken var kända eller tillgängliga. Det kan vara fråga om en tillgång eller skuld, eller ett tidigare okänt testamente som dykt upp. Om bouppteckningen redan registrerats ska en så kallad tilläggsbouppteckning upprättas.

Vad är arvskifte?

När bouppteckningen är registrerad kan ett arv fördelas. Innan det görs behöver man upprätta en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper.

Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet (arvingarna). När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet.

Vad ska inkluderas i ett arvskifte?

I arvskiftet ska de tillgångar som har ett högt värde eller kräver ägarbyte av något slag inkluderas (exempelvis bankmedel, fastigheter och värdepapper). Lösöre som möbler, husgeråd och prydnadssaker delas ofta upp i godo mellan de som ska dela på arvet. Det är dock även möjligt att reglera fördelningen av bohaget i arvskifteshandlingen, så att arvingarna får ett kvitto på vem som fick vad.

När ska arvskiftet göras?

Det finns ingen tidsbegränsning för när ett arvskifte ska göras. Det bästa är dock att upprätta arvskiftet så snart arvingarna är överens om fördelningen, så att dödsboet kan avvecklas. Finns det en lantbruksenhet måste arvskiftet upprättas och signeras senast fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade.

Behöver arvskiftet registreras?

Arvskiftet ska inte registreras någonstans men fungerar som en fångeshandling. Det innebär att arvskiftet exempelvis skickas till Lantmäteriet för att ändra en lagfart och visas för banken för att avsluta den avlidnes bankkonton.

Text: Maria Hammarberg, Swedbank

 

Bankens samlade information gällande dödsbo och arvskifte hittar du här:

Dödsbo och bouppteckning
Arvskifte - dela upp arv

Efterlevandeguiden

Den oberoende webbplatsen Efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan flera myndigheter där man samlat den information man behöver när en närstående avlider.

Efterlevandeguiden.se