Den 20 september presenterade Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2022. Bland annat föreslås en utvidgning av reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner som ska underlätta rekrytering och bibehållande av nyckelpersoner i svenska företag.

I övrigt är nyheterna på inkomsts- och kapitalskatteområdet inte många och det kan konstateras att de så omdiskuterade 3:12-reglerna är fortsatt oförändrade. För er som redan är bosatta i eller har funderat på att flytta till Portugal eller Grekland ska särskilt noteras att Sveriges avtal med dessa länder sägs upp från den 1 januari 2022. 

Kvalificerade personaloptioner?

Förmån i form av personaloptioner är i normalfallet skattepliktig, innebärande att en förmån ska tas upp som inkomst av tjänst i samband med att optionen utnyttjas. Vad avser så kallade kvalificerade personaloptioner är dock förmånen skattefri och följaktligen inte heller underlag för sociala avgifter. För att reglerna om kvalificerade personaloptioner ska vara tillämpliga måste en rad villkor vara uppfyllda.

Det som föreslås i budgetpropositionen är att dessa krav ska utvidgas så att ett företag omfattas om medelantalet anställda är lägre än 150 (istället för som nu 50), och nettoomsättningen eller balansomslutningen är högst 280 miljoner kronor (istället för som nu 80 miljoner kronor).

Vidare ska en personaloption kunna nyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska också kunna ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Kvalificerade personaloptioner är i många fall ett förmånligt verktyg för att skapa incitament och bibehålla nyckelpersoner.

– Genom den föreslagna utvidgningen kommer denna positiva möjlighet att finnas för större företag som redan kommit en bit på sin resa, säger Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank. Företagsledare som ser behov av ett incitamentsprogram kopplat till ägande bör diskutera detta alternativ.

Skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla

Idag finns möjlighet för privatpersoner som är bosatta i Portugal respektive Grekland och uppnå en skatt om 0 procent (alternativt 10 procent) respektive 7 procent på tjänstepensioner från privata företag. Detta beror på Sveriges nuvarande skatteavtal med Portugal och Grekland.

Sverige har nu tagit beslut att säga upp skatteavtalen vilket innebär att avtalen kommer sluta tillämpas från och med den 1 januari 2022. Det betyder att på tjänsteinkomst och pension med svensk utbetalare som betalas till en person som är begränsat skattskyldig i Sverige så kommer Sverige ta ut SINK-skatt på 25 procent. För personer som fortfarande anses obegränsat skattskyldiga i Sverige kommer beskattning ske med progressiv skatt upp till cirka 52 procent.

Uppsägning av skatteavtalen får även en påverkan på övriga inkomster. För till exempel begränsat skattskyldiga som bor i Portugal kommer skatten på utdelning från svenska bolag att höjas från 10 procent till 30 procent. 

– För de svenskar som är bosatta i Portugal och Grekland är det hög tid att undersöka effekterna av att avtalen slutar gälla samt säkerställa rätt hantering avseende SINK-beslut, säger Henrik Bingåker. Det ska dock noteras att både Portugal och Grekland har interna regler för att hantera dubbelbeskattning varför dubbelbeskattning inte bör bli aktuellt. 

Sparandeformer i samband med att bolag noteras

Noteringar av bolag på de olika handelsplatserna har varit många under 2021 och det är fortsatt många företag som går mot notering. 

Som alltid när det gäller sparande är det lämpligt att se över i vilken form sparandet bör ske. Idag utgörs schablonavkastningen för skatten på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring av statslåneräntan per den 30 november året innan beskattningsåret plus 1 procentenhet eller lägst 1,25 procent. Mot bakgrund av att statslåneräntan i skrivande stund är 0,28 procent är det sannolikt att schablonavkastningen kommer bli låg även för beskattningsår 2022.

– Eftersom statslåneräntan är så pass låg bör ISK och kapitalförsäkring fortsatt att vara en väldigt bra och skatteffektiv sparform för aktier och fonder där målavkastningen generellt sätt är högre än schablonavkastningen, säger Henrik Bingåker.

Han betonar samtidigt att för kunder som har befintliga aktier som ska noteras så innebär överlåtelse till ISK och kapitalförsäkring en avyttring som ska kapitalvinstbeskattas. För kunder som har aktierna i bolag finns dock särskilda regler som kan reducera eller helt undanta kapitalvinstbeskattning.

För kunder som köper aktier i samband med notering (dvs i nyemission) finns också särskilda regler kopplade till ISK som kan begränsa din banks möjlighet att ta in aktierna i din ISK i just den banken.

– Det är därför viktigt att man som kund i god tid diskuterar med sin bank vilka alternativ som finns tillgängliga och vad de olika alternativen innebär för dig, avslutar Henrik Bingåker.