I dessa pandemitider har naturen blivit ännu mer betydelsefull för många människor. Vi träffas och vistas i skog och mark som aldrig förr. Bra för kropp och själ samt den svenska folkhälsan. Samtidigt får den ökade tillströmningen till naturområdena även en del negativa konsekvenser för miljön eftersom slitage och nedskräpning tilltar.

En studie av pandemins effekter visar att friluftslivet ökat, även om den organiserade friluftslivsverksamheten minskat. Deltagare i studien berättar att de har börjat använda sina naturområden i närheten av bostaden, bland annat som en följd av rekommendationer om arbete hemifrån. Nya grupper har också fått upp ögonen för naturen.

– När nya friluftsutövare har tagit tillgängliga, tillrättalagda och kända områden i anspråk, verkar de som är mer erfarna ha sökt sig vidare till platser som är mer perifera. Med en sådan förskjutning finns en risk att mer känsliga miljöer nyttjas mer än vanligt, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, och fortsätter:

– Det finns en paradox i att folkhälsan gynnas av att alla rör sig mer, samtidigt som det kan leda till negativa miljökonsekvenser. Ohälsa kostar – det gör även miljöförstöring. Vi behöver hitta sätt att öka rörelseaktiviteten och samtidigt värna miljön.

Var rädd om och följ allemansrätten

Allemansrätten är sedan 1994 inskriven i den svenska grundlagen. Allemansrätten i sig är ingen lag men den har stöd i grundlagen som reglerar vad som är tillåtet eller inte.

Tillsammans har vi ett ansvar att bedöma vad som är lämpligt i en viss situation eller i ett speciellt landskap och det finns ett antal rättigheter och skyldigheter som du bör ha koll på. Grundregeln lyder "inte störa, inte förstöra".

 • Tälta går bra i max ett dygn om man inte är inom synhåll av ett hus (den så kallade hemfridszonen) eller befinner sig på jordbruksmark. Vill du stanna längre tala med markägaren. Parkera husbil får man göra på rastplats för en sådan i ett dygn, ibland längre. Det är inte tillåtet att köra i terräng, exempelvis i skog eller på stränder.
 • På en enskild väg får markägaren själv bestämma om motorfordon får passera eller ej. Skylt eller bom får användas. Det är dock tillåtet att gå, cykla eller rida. Förutom skyltar som förbjuder motorfordonstrafik på enskild väg får inte markägare sätta upp andra skyltar som avvisar allmänheten från område av betydelse för friluftslivet utan att ha tillstånd från kommunen. Däremot får man sätta upp skyltar för att varna för något, exempelvis en tjur som går lös i en hage.
 • Elda får man om det inte råder eldningsförbud. Helst på plats med ordnad eldstad, annars på sand- eller grusmark om möjligt. Eldning på stenhäll eller klippor är inte tillåtet. Du har ansvar för att elden är ordentligt släckt.
 • Svamp, bär, blommor får plockas om de inte är fridlysta. Kottar, ris och grenar får tas från marken. Från växande träd får man inte ta något och man får inte ta sand, grus eller liknande från någons mark.
 • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Det är dock tillåtet att fiska med spö och vissa andra handredskap längs kusterna samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.
 • Ridning över annans mark är tillåtet, men återkommande ridturer sliter på marken och då kan det krävas ett godkännande av markägaren.
 • Klättring i berg är tillåtet om man tar hänsyn till djur och natur. Om du vill göra en ny led och behöver göra ingrepp i klippan krävs godkännande av lokal länsstyrelse. Klättra befintlig led kräver inga tillstånd. Dock bör du avbryta om du hör varningsrop från fåglar eller om andra djur verkar störas. Detta gäller förstås särskilt i häckningstider.
 • Du som har med dig hund i naturen ska se till att den inte kan springa efter vilt eller fåglar mellan den 1 mars till 20 augusti. Vanligen innebär detta att hunden ska vara kopplad alternativt vara så väluppfostrad och du som ägare ha hunden så nära och under kontroll att ingen risk finns att hunden springer iväg. Man brukar tala om ett "osynligt koppel". Även andra tider ska du kunna kalla tillbaka hunden, om du inte är säker på att det går är det koppel som gäller även då. I Sveriges nationalparker råder alltid kopplingstvång med fysiskt koppel.
 • I skyddade områden som naturreservat, djur- och växtskyddsområden kan särskilda regler gälla. Kolla upp dessa innan besök.
 • Prata alltid med markägaren om du är osäker på om något är tillåtet eller inte.
 • Ta alltid med allt skräp hem eller till en plats där det går att slänga. Att kasta skräp bredvid en full soptunna är inte okej.
 • Kom ihåg ledorden för allemansrätten: Inte störa, inte förstöra. Dessa ledord gäller djur, natur, markägare och medmänniskor.
 • Allemansrätsskolan – för alla med barnasinnet kvar: 13 punkter som i roliga bilder och enkla texter sammanfattar vad allemansrätten innebär. 


Källa: Naturvårdsverket, m fl.

Text: Karin Ahlström Jensen