Hoppa till huvudinnehåll

Clearing

Enligt EMIR måste derivatkontrakt clearas om följande två förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns en central motpart (CCP) som är godkänd för att cleara det aktuella derivat instrumentet (och)
 • EU-kommissionen har beslutat att instrumentet ska clearas.

Clearingkravet omfattar bara affärer som Bergslagens Sparbank gör med andra finansiella motparter och med företag som överskrider den så kallade clearing-tröskeln. Obligatorisk clearing kommer att fasas in från och med slutet på maj 2016. När kravet träder ikraft beror på vilken clearing kategori som parterna i transaktionen hör till. 

Först kommer obligatorisk clearing av ränteswappar, basis swappar, Forward Rate Agreements (FRA) and Over Night Index swaps (OIS) i de så kallade G4 valutorna (USD, EUR, JPY och GBP). Sedan blir det även obligatorisk clearing för ränteswappar och FRA:er i SEK,NOK och PLN .

Clearingtröskeln

Clearingtröskeln är ett gränsvärde satt av EU-institutionen ESMA, för att skilja mellan icke-finansiella motparter, vars derivatengagemang kan anses stort, respektive motparter vars engagemang anses mindre. Nedan beskrivs några huvudregler för hur tröskeln beräknas:

 • Derivatkontrakt gjorda i hedgingsyfte ska inte tas med i tröskelberäkningen.
 • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln ska samtliga OTC-derivat clearas, även de inom klasser under tröskeln.
 • Beräkningen ska göras på koncernnivå.

Gränser för clearing tröskeln (i nominella belopp):Kreditderivat

Kreditderivat
EUR 1 miljard
Aktiederivat EUR 1 miljard
Räntederivat EUR 3 miljarder
Valutaderivat EUR 3 miljarder
Råvaru- och andra derivat EUR 3 miljarder

 

Bankens erbjudande
För att kunna cleara derivat behöver kunden gå genom en av kunden särskilt utsedd clearingmedlem. Vår samarbetspartner Swedbank är clearingmedlem på Nasdaq OMX och kommer erbjuda clearing där. Swedbank avser även att kunna erbjuda clearing hos LCH (London Clearing House).

Enligt EMIR måste derivatkontrakt clearas om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns en central motpart (CCP) som är godkänd för att cleara det aktuella derivat instrumentet (och)
 • EU-kommissionen har beslutat att instrumentet ska clearas, obligatorisk clearing
 • Båda parter i transaktionen omfattas av clearingkravet

Clearingkravet omfattar bara affärer som Swedbank gör med andra finansiella motparter över clearingtröskeln, FC+, och med företag som överskrider clearingtröskeln, NFC+. 

Obligatorisk clearing gäller följande instrument:

 • Ränteswappar, Basis Swappar, Forward Rate Agreements (FRA) och Overnight Index Swaps (OIS) i valutorna USD, EUR, JPY och GBP
 • Ränteswappar och FRA i valutorna SEK, NOK och PLN

 

Clearingtröskeln

Clearingtröskeln är ett gränsvärde satt av EU-institutionen ESMA, för att skilja mellan Finansiella och icke-finansiella motparter, vars derivatengagemang kan anses stort, respektive motparter vars engagemang anses mindre. Nedan beskrivs några huvudregler för hur tröskeln beräknas för FC respektive NFC.

FC

 • Samtliga OTC-derivat som ingåtts ska vara med i beräkningen.
 • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln blir kategoriseringen av motparten FC+, samt att samtliga OTC-derivat som EU-kommissionen beslutat om obligatorisk clearing ska clearas, även de tillgångsklasser som ligger under tröskeln.
 • Beräkningen ska göras på koncernnivå.
 
NFC
 • OTC-derivat gjorda i hedgingsyfte ska inte tas med i tröskelberäkningen.
 • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln blir kategoriseringen av motparten NFC+ samt att samtliga OTC-derivat i den kategorin där gränsen överskrids ska clearas, däremot inte de tillgångsklasser som ligger under tröskeln.
 • Beräkningen ska göras på koncernnivå.
   

 

Gränser för clearingtröskeln (i nominella belopp):
Klass av OTC-derivat Tröskelvärde
Kreditderivat
EUR 1 miljard
Aktiederivat EUR 1 miljard
Räntederivat EUR 3 miljarder
Valutaderivat EUR 3 miljarder
Råvaru- och andra derivat EUR 3 miljarder

 

Bankens erbjudande
För att kunna cleara derivat behöver kunden gå genom en av kunden särskilt utsedd clearingmedlem. Swedbank är clearingmedlem på Nasdaq OMX samt LCH (London Clearing House) och erbjuder clearing där.