NYA BANKEN

 

 • Vem blir VD?

VD i den nya banken från den 1 januari blir Jonas Nyberg. Fram till 1 januari gäller respektive banks nuvarande organisation och beslutsmandat.

 • Vem blir styrelseordförande?

Styrelseordförande i den nya banken från den 1 januari blir Cecilia Jeffner. Hon kommer fungera som en arbetande styrelseordförande.

 • Vad gör en arbetande styrelseordförande?

Att vara arbetande styrelseordförande innebär att man parallellt med rollen som ordförande i styrelsen även arbetar aktivt i banken genom en anställning. Som arbetande styrelseordförande är det viktigt att förhålla sig till att de löpande förvaltningsuppgifterna driver bankens VD. Detta betyder att en arbetande styrelseordförande inte ska inkräkta på VD:s uppgifter så som dessa uppgifter kommer till uttryck i aktiebolagslagen. Att vara arbetande styrelseordförande innebär att man ska vara ett bollplank till VD i sådana frågor som ankommer på VD att besluta om.

 • Var kommer huvudkontoret att ligga?

Styrelsen säte kommer vara i Lindesberg. Huvudkontorsfunktioner kommer finnas både i Lindesberg och i Hedemora.

 • Vad händer med varumärket?

Vi behöver tillsammans besluta om vårt nya gemensamma varumärke och värdeord. I grund och botten delar vi samma värderingar och sparbanksidé; att vara nära kund, lokala, långsiktiga och ha ett starkt samhällsengagemang. Detta är viktiga hörnstenar även i vår nya bank.

 • Vem/Vilka kommer äga banken?

Sparbanken Bergslagen AB kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna med 50 % vardera.

 • Varför namnet Sparbanken Bergslagen?

För båda parter har det fallit sig naturligt med namnet, då vi båda banker redan befinner oss i Bergslagen. I Södra Dalarna finns en lång historia av bergsbruk som beskrivs ligga i Bergslagen.

 • När sker namnbytet?

I januari 2024 i samband med att fusionen registreras.

 • Hur stor blir banken?

Vi blir Sveriges 11 största sparbank med en affärsvolym på drygt 40 miljarder och 63 000 kunder. Banken kommer att ha ett verksamhetsområde om sju kontor i sju kommuner.

 • Hur många anställda kommer ni vara?

När vi slår ihop bankerna blir vi 95 medarbetare tillsammans.

 • Hur påverkas ekonomin?

Med en större balansräkning så utökar vi kapaciteten att kunna göra större kundaffärer som är till nytta för både banken och kunder.

Vi skapar möjlighet att marknadsfinansiera oss via obligationsprogram och över tid ev. även gröna obligationer.

 • Vad händer med det lokala Kundcentret i Bergslagens Sparbank?

I dagsläget händer ingenting med dessa då alla arbetsprocesser kommer ses över i kommande samgåendeprocess. I den nya banken ska alla processer vara samordnade, dock kan arbete ske både i Lindesberg och i Hedemora i de olika funktionerna.

 • Kommer ni säga upp medarbetare?

Nej, inga nedskärningar, samtlig personal kommer att vara kvar. Alla behövs i den nya organisationen.

 • Kommer ni lägga ner kontor?

Nej, samtliga kontor som finns idag kommer att vara kvar.

 

JAG SOM KUND

 

 • Hur kommer jag som kund att märka av samgåendet?

I det dagliga kommer det inte innebära någon skillnad för din privatekonomi eller företagsekonomi. Du kommer fortsatt möta våra lokala rådgivare. På sikt kommer det innebära att vi har möjlighet att växa i kundaffären.

 • Måste jag göra något med mina konton etc?

Nej, du som kund behöver inte göra något med dina konton eller övriga tjänster som mobilbank, sparande eller lån.

 • Kommer det bli dyrare för mig nu?

Nej. Samtliga tjänster är de samma som tidigare. Eventuella kommande förändringar i prissättning har inget med samgåendet att göra.

 • Kommer jag få en ny rådgivare?

Din relation med banken kommer inte att förändras. De kontakter du har idag kommer vara de samma.

 

SAMHÄLLSENGAGEMANG

 

 • Jag är kund hos er för att ni verkar lokalt i mitt område. Vad händer nu när det är kommuner så långt bort? Jag bryr mig inte om dem …

Du kommer fortsatt vara kund här på ditt lokala kontor. Denna sammanslagning påverkar inte var vi har våra fysiska kontor i dagsläget.

 • Vad händer med ert lokala engagemang som ni trycker så hårt på?

Vi kommer inte minska på vårt lokala engagemang som vi bedriver tillsammans med våra stiftelser. Respektive stiftelse har kvar sitt verksamhetsområde.

 • Hur blir det med det när banken växer, även geografiskt med ett större område?

Vi fortsätter vara lika lokala som idag. Att vi växer och kan vara mer lokala i hela Bergslagen gör inte att vi tappar allt lokalt som vi arbetat upp sedan 1835/1837.

Bankens kärnverksamhet kommer bedrivas som idag, men på ett större område. Våra ägare, Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna och Sparbanksstiftelsen Bergslagen kommer fortsätta sin verksamhet som tidigare och ha kvar sina respektive verksamhetsområden.

 • Återbäringen lokalt med sponsring/bidrag etc. – kommer det förändras?

Nej, samgåendet kommer inte få direkt påverkan på sponsring. När det gäller vår samhällsnytta vi bedriver via projekt och bidrag genom vår ägarstiftelse kommer vi få bättre möjligheter att öka/ha ett ännu rikare samhällsengagemang.

 

ALLMÄNT OM SAMGÅENDET

 

 • Vad innebär en fusion?

Fusion innebär att samtliga tillgångar, skulder och avtal överförs till den nya banken. Det innebär alltså att alla affärsförbindelser mm fortsätter men i den nya banken. All hantering kommer ske i Södra Dalarnas nuvarande organisationsnummer.

 • När sker fusionen?

Fusionen sker under januari månad och gäller från 1 januari 2024 efter godkännande av Finansinspektionen och registrering av bolagsverket.

 • Vad är visionen?

Att vi skapar en större och starkare sparbank med fortsatt fokus på det lokala i syfte att vara nära våra kunder, möjliggöra för medarbetare att växa, stärka vår organisation samt minska risker för banken. Vi gör detta samgående när båda parter mår och går bra. Samtidigt ser vi ökade affärsmöjligheter och att vi kan växa i takt med våra kunder. Vi skapar en attraktiv arbetsplats för att attrahera de bästa medarbetarna.

 • Varför sker detta – vad är vinsten med det hela?

Vi säkerställer, att vi har och att vi kan, bedriva lokal bankverksamhet för kommande generationer.

Det är två solida sparbanker som tillsammans blir ännu starkare. Fusionen är ett gemensamt beslut mellan sparbankerna om samgående på lika villkor och genomförs för att skapa förutsättningar för långsiktig överlevnad, samt fortsätta vara en attraktiv och stabil lokal sparbank med närhet till våra kunder.

Huvudfokus är att bidra till utveckling, välmående och värde för kunder, medarbetare och den nya banken. Genom samgåendet kan sparbanken ännu bättre tillgodose kundernas behov och öka sina insatser till föreningar, samhälle och näringsliv genom sin samhällsnytta.

I och med att vi skapar en större bank stärker vi våra förutsättningar att möta morgondagens regulatoriska krav inom banksektorn samtidigt som vi positionerar oss än mer i regionen. Allt detta skapar trygghet för vår framtid, såväl för kunder som medarbetare.

Ytterligare fördelar är att vi kan fortsätta växa med våra kunder, vi skapar nya tillväxtområden, vi kan ha fler specialister i vår affärsverksamhet. Vi möjliggör för oss att öka kvalitét och förbättra oss i kunderbjudandet. Samtidigt minskar vi risken för banken då likviditet kan skapas via andra finansieringskällor, men även att nyckelpersonsberoendet minskar.

Vår samhällsnytta stärks då vi på sikt ser att våra ägarstiftelser kan få högre utdelningar än idag.